Regulamin sklepu rowerowego Rocek.pl

 

Formularz rejestracyjny – formularz, który służy do założenia konta i wypełnia go Użytkownik niezalogowany.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newsletteru zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Konto – zbiór ustawień i zasobów, które zostały utworzone dla Użytkownika w ramach Serwisu. Użytkownik ma możliwość samodzielnej modyfikacji zakresu funkcjonalności przy użyciu odpowiednich ustawień w ustawieniach Konta (Prywatność). Użytkownik po zarejestrowaniu może usunąć konto i korzystać z serwisu jako Użytkownik niezalogowany.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną rocek.pl, w ramach którego Sprzedawca świadczy Usługi.

Sprzedawca – przedsiębiorstwo Rocek Sp. z o.o. ul.Sambora 2a, 89-600 Chojnice NIP: 555-212-99-29

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Użytkownikiem lub Użytkownikiem Niezalogowanym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego za pośrednictwem Sklepu.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym na samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych w ramach Sklepu.

Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Usług oferowanych przez Sklep, które nie wymagają założenia Konta.

Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego, związane z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Polski.

2. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

3. Do złożenia Zamówienia w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.

4. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

7. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rocekpl@gmail.com, telefonicznie - dzwoniąc na numer: +48 788596601. Aktualne godziny działania zamieszczone są w zakładce kontakt.

8. Sprzedawca, Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu.

 

II. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem/Użytkownikiem niezalogowanym następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie zgodnie z Regulaminem.

2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w walucie albo PLN (złoty polski). Cena Towaru zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Użytkownik/Użytkownik niezalogowany jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika/Użytkownika niezalogowanego woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi/Użytkownikowi niezalogowanemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz (2) przesłanie wiadomości e-mail lub kontakt telefoniczny, o którym mowa w II.12 punkcie Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Sprzedawcy.

Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu: (a) loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła lub (b) tylko loginu.

4. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że

a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży

5. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego Sprzedawca tworzy Konto o nazwie odpowiadającej podanemu przez Użytkownika adresowi poczty elektronicznej. Na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłany jest mail aktywacyjny w celu potwierdzenia założenia Konta. Jeżeli we wskazanym przez Usługodawcę okresie Użytkownik nie dokona potwierdzenia założenia Konta, nie będzie miał do niego dostępu i nie będzie mógł korzystać z Usług Elektronicznych, które wymagają założenia Konta.

6. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.

7. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Sprzedawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Sprzedawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług elektronicznych.

8. Sprzedawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Sklepu lub jeżeli Sprzedawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

9. Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.

10. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.

11. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Użytkownikowi lub Użytkownikowi niezalogowanemu złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany składa zamówienie w następujący sposób:

 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

 • wybór formy dostawy i płatności

 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy

 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

 • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail

12. Zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu trzech dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie

13. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego zawiera:

 • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu

 • opis produktu (np. ilość, kolor, wymiary)

 • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

 • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy

 • sposób płatności

 • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni

 • informacja o prawie do rękojmi

14.   Forma płatności

Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Towar tytułem złożonego Zamówienia w następujących formach:

 • przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe

 • systemem płatności przelewy24

 • za pobraniem

Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności Sprzedawca nie może żądać od Użytkownika albo Użytkownika niezalogowanego opłaty przewyższającej koszty poniesione przez Sprzedawcę z tego tytułu.

 

III. POLITYKA COOKIES

 

Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku Twojego komputera lub innego urządzenia, w celu przechowywania informacji służących do Twojej identyfikacji lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Ciebie w Sklepie.

Używamy plików cookies różniących się od siebie zarówno cyklem życia, jak i domeną internetową, od której pochodzą.

Więcej o plikach cookies używanych w naszym sklepie dowiesz się z Polityki Prywatności

 

IV. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail, hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Użytkownika.  Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

4. Użytkownik przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu

 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

5. Użytkownik nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie osobom trzecim.

6. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

 

V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU

 

1. Cena Towaru przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych Towarów. Użytkownik/Użytkownik niezalogowany są informowani przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Użytkownika/Użytkownika niezalogowanego jest cena Towaru podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika/Użytkownika niezalogowanego.

4. Użytkownik/Użytkownik niezalogowany dokonuje wyboru rodzaju dostawy.

5. Termin dostawy do 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Użytkownik/Użytkownik niezalogowany ma prawo do wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli Towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

6. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

7. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru do momentu, w którym Użytkownik/Użytkownik niezalogowany go otrzyma, chyba że Użytkownik/Użytkownik niezalogowany wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

8. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, REKLAMACJA I PRAWO DO RĘKOJMI

 

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres Rocek Sp. z o.o. ul.Sambora 2a, 89-600 Chojnice

2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie Towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: Rocek Sp. z o.o. ul.Sambora 2a, 89-600 Chojnice

4. Klient odsyłając w 100% sprawny i zgodny ze złożonym zamówieniem towar pokrywa koszt przesyłki.
W przypadku, gdy sprzedawca ponosi winę za uszkodzony towar lub niekompletne zamówienie koszt wysyłki jest zwracany kupującemu.

5. Koszty przesłania Towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru od Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu. Pobierz.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Konsumenta.

10. Prawo Konsumenta do rękojmi

Reklamacja na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Towaru z umową powinna być przekazana m.in.

 • wysyłanie wiadomość email na adres rocekpl@gmail.com

 • listownie na adres Rocek Sp. z o.o. ul.Sambora 2a, 89-600 Chojnice

 • dzwoniąc pod nr +48788596601

11. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

12. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Konsumenta

13. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.12, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Konsumenta.

14. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Konsument może żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę Towaru na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Konsumentowi równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

15. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres e-mail, adres korespondencji.

 

VII. POZOSTAŁE

 

1. Regulamin obowiązuje bezterminowo. Usługodawca może w każdym czasie z ważnych przyczyn, zakończyć świadczenie Usług Elektronicznych (w tym usługi Konta) za pośrednictwem Serwisu, przesyłając o tym informację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Użytkownikowi i Użytkownikowi niezalogowanemu, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

3. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Regulamin jest dostępny pod adresem rocek.pl

6. Konsument ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

7. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Konsumenta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

8. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.